گروه رسانه ای آریا
    خبر رساني - مطبوعاتي

 
 
مطبوعات وظيفه اي بس مهم در آگاه سازي افکار عمومي داشته و با اين اقدام به ارتقاء سطح فرهنگ در جامعه ياري مي رسانند.
گروه رسانه اي آريا با درک اهمييت نقش رسانه و بويژه مطبوعات بخش مهمي از سرمايه گذاري خود را بر روي رسانه و نيز تربيت تيم مطبوعاتي حرفه اي نموده است.
1. خبرگزاري آريا با ضريب نفوذ اجتماعي و سياسي خوب در جامعه مهمترين محور فعاليت رسانه اي گروه رسانه اي آرياست.
2. تيم مطبوعاتي آريا پرس که متشکل از خبرنگاران،گزارشگران ، نويسندگان و عکاسان حرفه اي و باسابقه مطبوعاتي است؛در همين راستا وظيفه خدمت دهي به بولتن ها،نشريات دولتي و خصوصي و نيز مطبوعات کشور (فصلنامه،ماهنامه،هفته نامه، و روزنامه ها) را بر عهده دارد.
3.آژانس عکس آريا با ايجاد سايتي مناسب گام هاي نخست را براي ساماندهي فتوژورناليسم را برداشته است.اين سايت با برنامه ريزي هاي دقيق تر در حال گسترش فعاليت خويش است.