گروه رسانه ای آریا
    موسسه ايده باران رنگ
 
موسسه ايده باران رنگ بشماره ثبت24969 و شناسه ملي10104104728 در تاريخ8/9/1388 به ثبت رسيده و در تاريخ 8/9/1388 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديد و به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق العاده مورخ12/12/1391 به تملک دکتر امير محبيان درآمد و در زمره اعضاي گروه رسانه اي آريا قرار گرفت.
موضوع موسسه: انجام امور مشاوره و فعاليتهاي مطالعاتي و بهره‌گيري و بررسي در زمينه‌هاي اقتصادي و موضوع مرتبط با فعاليتهاي موسسه در صورت نياز بعد از اخذ مجوزهاي لازم بررسي اثرات محيطي طرح‌ها و پروژه‌هاي توسعه طراحي شهري و روستايي و منطقه‌اي انتشار نشريه (پس از اخذ مجوزهاي لازم) مديريت طرح‌ها برنامه‌ها پروژه‌ها ساماندهي و برنامه‌ريزي شهري روستايي و منطقه‌اي بررسي در حوزه‌هاي شهري و روستايي و منطقه‌اي بررسي‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي شهري روستايي و منطقه‌اي امکان‌سنجي شناسايي و توجيه فني اجتماعي اقتصادي و محيطي طرح‌ها عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و ارگانها بررسي‌هاي بنيادي و نظري طرح‌ها و پروژه‌ها در سطوح و موضوعات مختلف بررسي‌هاي آمايش سرزمين اخذ و اعطاي نمايندگي به اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج از کشور برپايي و شرکت در همايشها کنفرانسها سمينارها و نمايشگاههاي داخلي و بين‌المللي مي باشد.
موسسه ايده باران رنگ علاوه بر فعاليت در حوزه پروژه هاي مديريتي مرتبط فعلا وظيفه مديريت پروژه تمامي پايگاه هاي خبري تحليلي (استاني و ملي) گروه رسانه اي آريا را بر عهده دارد.