گروه رسانه ای آریا
    ماموريت
 
 
 
بيانيه ماموريت:

بيانيه ماموريت يک سازمان فلسفه وجودي سازمان را به تصوير مي کشد و معرف کسب و کار اصلي سازمان است ،
به بيان ديگر،ماموريت،هدف بنيادي يک سازمان يا يک سرمايه گذاري را بيان مي کند، مختصراً توضيح مي دهد چرا سازمان وجود دارد و براي رسيدن به چشم اندازش چه کاري انجام مي‌دهد.
گاهي ماموريت براي نمايش تصوير سازمان در آينده به کار مي‌رود. يک بيانيه ماموريت گاهي جزييات کارهاي را که انجام داده در اختيار مي‌گذارد و به سوال "چه کاري انجام مي‌دهيم؟" پاسخ مي‌دهد.
براين اساس ماموريت "گروه رسانه اي آريا" بشرح ذيل تعريف شده است:
 
کمک به ايجاد فضاي رقابت منصفانه،حرفه اي،کارآمدوشفاف در حوزه رسانه و مديريت برداشت عمومي در چارچوب اخلاق ومنافع ملي مبتني بر روش هاي علمي درسطح استانداردهاي جهاني