گروه رسانه ای آریا
    چشم انداز

 
 
vision
 
چشم انداز:

بيانيه چشم انداز ، عبارتي است که سازمانها با استفاده از آن ،افق دستيابي به اهداف خود را ترسيم مي کنند وآينده اي مشخص با دستاوردهاي نسبتاً ايده آل و افتخار آميز را به ذي نفعان خود نويد مي دهد.
بر اين اساس چشم انداز "گروه رسانه اي آريا" عبارت است از:

تشکيل موثرترين ترين شبکه اطلاع رساني مستقل و خصوصي در ايران با پوشش کليه نيازهاي فني و پژوهشي توسط اعضاي گروه در بالاترين سطح فني و علمي