گروه رسانه ای آریا
    تريبون مردم
تريبون مردم
خبرگزاري آريا به عنوان رسانه اي مردمي با اتکاء به پژوهش هاي مرکز مطالعات استراتژيک آريا که از نحوه عملکرد رسانه هاي مکتوب، ديداري و شنيداري و خبر رساني صورت گرفت؛ دريافت که بزرگترين انتقاد مردم که مخاطبان اصلي اين رسانه ها هستند؛ يکسويه بودن طرح ديدگاهها در اين رسانه هاست.
به عبارتي، مردم معتقد بودند که رسانه ها به روابط عمومي نهادهاي اجرايي تبديل شده و نظرات و ديدگاه هاي آنها را به سوي مردم سرازير مي کنند بدون آن که در مقابل، نظرات مردم آن گونه که شايسته و بايسته است به مسئولان انتقال يابد.
البته بعضي از رسانه هاي مکتوب کوشيدند با ايجاد ستون نظرات مردم تا حدودي اين نقيصه را برطرف سازند که ناموفق هم نبودند ولي در خبرگزاري ها اين اشکال بصورت جدي بچشم مي خورد.
خبرگزاري آريا با راه اندازي وب سايت www.aryairan.com کوشيده است که بر حسب ديدگاههاي مترقي رهبري فرزانه انقلاب اسلامي با احياء روحيه پرسشگري در مردم، جريان يکسويه اطلاعات را به حرکتي دو سويه مبدل سازد.
ترديدي نيست که اين اقدام در مسير برطرف کردن معضلات اجرايي از منظر مردمي، ياريگر مسئولان بوده و آنها را از نظرات مردم که ولينعمت آنان مي باشند؛ مطلع خواهد ساخت.