گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي پيام ويژه
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: پيام ويژه
نام پيشين پايگاه: اخبار ويژه
حوزه فعاليت: سراسري
دامنه اصلي: payameVijeh.ir
دامنه فرعي: specialnews.ir
موضوع فعاليت: اخبار ويژه رسانه ها
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: