گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي راه ترقي
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: راه ترقي
نام پيشين پايگاه: راه نو
حوزه فعاليت: سراسري
دامنه اصلي: Rahetaraghi.ir
دامنه فرعي: rahenou.ir
موضوع فعاليت: اخبار پيشرفت ها و تحولات ايران
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: