گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي کرمان رصد
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: کرمان رصد
نام پيشين پايگاه: کرمان آنلاين
حوزه فعاليت: خبري- تحليلي
دامنه اصلي: kermanRasad.ir
دامنه فرعي: kerman-online.ir
موضوع فعاليت: اخبار استان کرمان
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
                                                                                                                                                                                                                               صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
                                                                                                                                                                                                                                                                    : تصوير پروانه انتشار