گروه رسانه ای آریا
    داده پردازي سرزمين هوشمند آريا

 
شرکت داده پردازي سرزمين هوشمند آريا
 

 
سرعت تحولات تکنولوژيک و اهميت زير ساختارهاي فني در پروژه هاي بزرگ اطلاع رساني همچون تأسيس يک خبرگزاري موجب آن شد که خبرگزاري آريا به عنوان نقطه شروع تأسيس «هلدينگ آريا» بر سامان دهي بخش فني خود اهميت ويژه اي را قايل گرديده و توسعه اين بخش را در اولويت قرار دهد.
نتيجه اين توجه رسيدن بخش فني «خبرگزاري آريا» به سطحي از بلوغ فني و تکنولوژيک بود که عملاً منجر به شکل گيري «داده پردازي آريا» شد.
«داده پردازي سرزمين هوشمند آريا» با ايده هاي بزرگ فراملي تلاش دارد در چارچوب استانداردهاي جهاني بيانديشد و نيز عمل کند.
در حوزه اطلاع رساني اکنون توان تخصصي «داده پردازي سرزمين هوشمند آريا» براي ايجاد موتورهاي خبر که از سازه هاي پيچيده و فني محسوب ميشود، بدون سابقه بي نظير است.
در طراحي سايتها، جوامع مجازي، پورتالها و ... توانمندي «داده پردازي سرزمين هوشمند آريا» مبتني بر تجربيات عملي گسترده اي است که عملکرد قدرتمند آن را تضمين ميکند.
همراهي و همگامي شرکتهاي فوق تخصصي که در کنار «داده پردازي آريا» حسب توافقات عمل ميکنند، دايره عملکرد «داده پردازي آريا» را گسترش داده و امکان مانور فراواني را براي آن فراهم آورده است.
«داده پردازي آريا» از پانزدهم شعبان 1387 رسماً سايت خود را فعال نموده و زير نظر هيأت مديره و تيم کارشناسي حرفه اي اداره ميشود.