گروه رسانه ای آریا
    مرکز پژوهشي راهبردي آريا

 


1. مرکز پژوهشي راهبردي آريا ،اتاق فکرغيرانتفاعي وراهبردي و از اعضاي گروه آرياست .که درتابستان سال 1386 با هدف ژرفا بخشي به سطح تحليل ها وکمک به تصميم گيري هاي کلان ازطريق مطالعه ، تحقيق وتحليل در همه حوزه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و مديريتي تاسيس شده است .
2. مرکز پژوهشي راهبردي آريا با درک نياز جامعه ايراني به مراکز توليد فکر وتحليل بويژه درسطح راهبردي مي کوشد با استفاده از روش هاي علمي و پژوهش هاي مبتني بر واقعيت هاي عيني در جهت علمي سازي اداره موسسات خصوصي ، نهاد هاي مردم نهاد (NGO) ودولتي ، گام هاي موثربردارد ونهايتاً با تقويت بنيه علمي وتحليلي تصميم سازان کشور در جهت بهينه سازي اداره امور وبالتبع وضعيت شهروندان ، جامعه ايراني رادر مسير تعالي وتکامل مادي ومعنوي ياري رساند . طبعاً دراين مسير بهره مندي از آخرين پژوهش هاي علمي ونيز تکيه به هيات علمي وکادرکارشناسي وپژوهشي کار آمد ، ضرورتي انکار ناپذير است . به همين دليل مرکز پژوهشي راهبردي آريا فراتراز هيات علمي وکارشناسان خود همواره پذيراي ايده ها وهمکاري دانشمندان ايراني در حوزه هاي مورد نظر مي باشد .
3 . همکاري اتاق هاي فکر وانديشکده ها در سطح جهان با توجه به اهداف تعيين شده هر موسسه مي تواند درجهت روزآمد شدن مراکز مطالعات استراتژيک مفيد باشد . درهمين راستامرکز پژوهشي راهبردي آريا درچارچوب ماموريت هاي تعيين شده از سوي هيات امناء خود و نيزبرحسب قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران با مرکز مطالعات استراتژيک ساير نقاط جهان به مبادلات علمي وتجربه خواهد پرداخت .
مرکز پژوهشي راهبردي آريا براي هر گروه داراي هيات علمي ويژه اي مي باشد که در چارچوب گروه هاي مطالعاتي سياست داخلي ، سياست کلان اقتصادي ، ديپلماسي ايران ، سياست بين المللي ، اجتماعي ، فرهنگي ، مديريتي ، تدوين سياست نامه و پژوهش نامه ساماندهي شده است .

www.aryassc.com